ISLAH YOLUYLA ARTTIRILAN ALACAKLAR İÇİN DAVACI İŞVEREN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMÜŞSE DAVACININ TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ TALEP ETME HAKKI VARDIR


Yazar: YARGITAY
26.10.2022 10:50:34
ISLAH YOLUYLA ARTTIRILAN ALACAKLAR İÇİN DAVACI İŞVEREN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMÜŞSE DAVACININ TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ TALEP ETME HAKKI VARDIR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11305 K. 2021/15490 T. 8.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11305 Karar No.: 2021/15490 Karar tarihi: 08.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili özetle, ... 2. İş Mahkemesi'nin 2010/293 esas sayılı dosyasında ıslah ile istenen alacaklara faiz yürütülmeden hükmedilmesi nedeni ile o dosyadaki ıslah ile artırılan kısımlar bakımından faiz alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak; davanın reddine dair verilen kararın davacı tarafından temyizi üzerine karar, Dairemizce özetle ve sonuç olarak; “Dava, ... 2. İş Mahkemesi'nin 2010/293 esas sayılı dosyasında ıslahen istenen alacaklara faiz yürütülmeden hükmedilmesi nedeni ile o dosyada ıslah ile artırılan kısımlar bakımından faiz talebidir. Faiz talebinden açıkça vazgeçilmedikçe ve asıl alacak tahsil edilene kadar faiz talep edilebileceği gibi, alacak tamamen tahsil edilmiş bile olsa eğer tahsil esnasında ihtirazi kayıt konmuş ise faizi ayrıca talep edilebilir. Bu nedenle, Mahkemenin gerekçesi 818 sayılı eski Borçlar Kanunu'nun 113. maddesi ve 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu'nun 131. maddesi kapsamında hatalıdır. Mahkeme tarafından yapılacak iş, faizi talep edilen her bir alacak kalemine ilişkin asıl alacağın tamamı ile tahsil edildiği tarih taraflardan sorulup belgeler İcra müdürlüğü ve sair ilgili yerlerden getirtilerek her bir alacak kalemine ilişkin olarak asıl alacağın tamamı ile tahsil tarihi tespit edilip, eldeki davanın tarihinde tamamen tahsil edilmemiş alacak kalemleri için faiz alacağının, zamanaşımı savunmasının süresinde olup olmadığı ve yerindeliği, faiz başlangıç tarihi gibi tarafların iddia ve savunmalarının dikkate alınması gerekip gerekmediği ve dosyadaki bilirkişi raporlarının doğrulukları da denetlenerek faiz alacağı olduğunun tespiti halinde hüküm Sayfa 1/3 altına almaktır. Faiz alacağı, diğer davada ıslah konusu edilmiş her bir alacak kalemi için yukarıdaki şekilde ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Ayrıca, eldeki davanın tarihinde tamamen tahsil edilmemiş alacak kalemleri bakımından tahsil esnasında davacı tarafından ihtirazi kayıt konmuş ise bu alacak kalemleri bakımından da faiz talebine tahsilatın engel olmayacağı, yukarda açıklanan diğer hususlar bakımından talep hakkındaki iddia ve savunmalar irdelenerek varsa faiz alacağının hüküm altına alınması gerektiği gözetilmelidir.” gerekçesiyle bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Kararı, taraflar vekili temyiz etmiştir. Gerekçe: Davalı temyizi yönünden; Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427. maddesi uyarınca temyiz edilemez. Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz. Dosya içeriğine göre davalı yanca temyize konu edilen toplam alacak miktarı 993,44 TL olup karar tarihi itibari ile 4.270,00 TL kesinlik sınırı kapsamında kaldığından davalının temyiz isteminin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427, 432. maddeleri uyarınca REDDİNE, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine karar verildi. Davacı temyizi yönünden; 1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre; davacı vekilinin aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2-Somut uyuşmazlıkta; açılan dava, ... 2. İş Mahkemesi'nin 2010/293 esas sayılı dosyasında ıslahen istenen alacaklara faiz yürütülmeden hükmedilmesi nedeni ile o dosyada ıslah ile artırılan kısımlar bakımından faiz talebidir. Alacağın tamamı için ... 2. İş Mahkemesi'nin 2010/293 esas sayılı davası açılmadan önce davalı işveren temerrüde düşürülmüştür. Islah yoluyla artırılan alacaklar içinde temerrüt tarihinden itibaren davacının faiz talep etme hakkı bulunmaktadır. Mahkemece temerrüt tarihi olan 09/05/2010 tarihinden itibaren faiz alacaklarının hesaplanması gerekirken, ... 2. İş Mahkemesi'nin 2010/293 esas sayılı dosyasında ıslah tarihi olan 14.08.2012 tarihinden itibaren faiz alacağının hesaplanması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 3-Gerekçeli karar başlığında, dava tarihi olarak 16.05.2013 tarihinin yazılması gerekirken, 04/06/2013 tarihinin yazılması maddi hata olup, yerel mahkemece mahallinde her zaman düzeltilebileceğinden bozma 9. HD., E. 2021/11305 K. 2021/15490 T. 8.11.2021 Sayfa 2/3 nedeni yapılmamıştır. Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.11.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.