İŞVEREN İŞÇİ İLE YAPTIĞI SÖZLEŞMEYİ HAKLI BİR NEDEN OLMADAN FESH EDER VE İŞÇİNİN BAŞVURMASI ÜZERİNE BİR AY İÇİNDE ONU İŞE GERİ ALMAZSA İŞÇİYE EN AZ 4 EN ÇOK 8 AYLIK MAAŞI TUTARINDA TAZMİNAT ÖDER


Yazar: YARGITAY
06.11.2022 17:44:10
İŞVEREN İŞÇİ İLE YAPTIĞI SÖZLEŞMEYİ HAKLI BİR NEDEN OLMADAN FESH EDER VE İŞÇİNİN BAŞVURMASI ÜZERİNE BİR AY İÇİNDE ONU İŞE GERİ ALMAZSA  İŞÇİYE EN AZ 4 EN ÇOK 8 AYLIK MAAŞI TUTARINDA TAZMİNAT ÖDER

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11748 K. 2021/15966 T. 1.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11748 Karar No.: 2021/15966 Karar tarihi: 01.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İŞE İADE Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, boşta geçen süre ücreti ile diğer haklarının belirlenmesini istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı işveren vekili, iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece yapılan yargılamada feshin geçerli ve haklı sebebe dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş, verilen kararın Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesinin 2014/28232 esas, 2014/29642 karar sayılı ilamıyla; davacı işçi hakkkında Asliye Ceza Mahkemesinde hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçundan dava açıldığı ve yargılamanın halen devam ettiği, mahkemece söz konusu ceza dosyasının kesinleşmesinin beklenmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılamada, davacı hakkında ... 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı ve davacının kıdemi de dikkate alınarak feshin geçersiz sayılması gerektiği kanaati ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. Gerekçe: Davalı işverence feshin geçerli ve haklı nedene dayanmadığından Mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygun olup, davalının bu yöne ilişkin temyiz Sayfa 1/2 itirazları yerinde görülmemiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, Mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. İş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Dosya içeriğine göre, davacı işçinin davalıya ait işyerinde 14 yıl, 10 ay çalıştığı, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği, işverence gerçekleştirilen feshin geçerli ve haklı nedene dayandığı kanıtlanmadığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Ancak davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının 6 aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır. Söz konusu tazminatın davacının 5 aylık ücreti tutarında belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir. Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir. HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile: 1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin beş aylık ücreti olarak belirlenmesine, 4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, 5-Davacı tarafından peşin yatırılan 17,15 TL karar harcının alınması gereken 59,30 TL karar harcından mahsubu ile eksik kalan 42,15 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, 6-Davacı tarafından peşin karar ve ilam harcı olarak ödenen toplam 34,30 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 7-Davacı tarafından sarf edilen peşin karar ve ilam harcı hariç, toplam 336,00 TL. yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 8-Davalı tarafından yapılan yargılama giderinin davalı üzerine bırakılmasına, 9-Davacı taraf kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davanın kabul edilen kısmı itibariyle belirlenen 5.100,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 10-Taraflarca yatırılan avans varsa kullanılmayan kısmın taraflara iadesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 01.12.2021 gününde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.