İTİRAZIN İPTALİ KARARI KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEBİLİR


Yazar: Yargıtay 12.Hukuk Dairesi
14.11.2023 13:52:47
İTİRAZIN İPTALİ KARARI KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEBİLİR

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2018/5933 E. 2019/6722 K. 18.04.2019 T.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklıların temyiz itirazlarının incelenmesinde;

a-İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına, HUMK.nun 438. ve İİK.'nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi,

b-Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklıların temyiz itirazlarının REDDİNE;

Borçlunun temyiz itirazlarına gelince;

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklılar tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız takip başlatıldığı, borçlunun takibe itirazı üzerine, alacaklılar tarafından, duran takibin devamı amacıyla itirazın iptali davası açıldığı, ... 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/10/2015 tarih ve 2015/1 E.-2015/400 K. sayılı ilamıyla itirazın kısmen iptali ile takibin devamına karar verildiği, alacaklının yenileme talebiyle birlikte borçluya örnek 4-5 icra emri gönderildiği, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, icra emrinde faizin fazla hesaplandığını ve takibe ilamsız takip olarak devam edilmesi gerekirken ilamlı takip yapılamayacağını ileri sürerek örnek 4-5 icra emrinin iptalini istediği, mahkemece, icra emrinin iptali talebinin reddine ancak icra emrinin bilirkişi raporu doğrultusunda düzeltilmesine, karar verildiği görülmektedir.

Genel haciz yolu ile takipte, borçlunun yasal sürede yapmış olduğu itiraz üzerine İİK'nun 66. maddesi uyarınca icra takibi olduğu yerde durur. Alacaklının duran takibin devamını sağlayabilmesi için, icra mahkemesince verilmiş bir itirazın kaldırılması kararını (İİK. m. 68) ya da genel mahkemece verilmiş itirazın iptali ilamını (İİK. m.67) icra dosyasına sunması gerekir. İtirazın iptali ilamı, itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlayan bir ilamdır. İtirazın iptali davasını kazanan alacaklının, ilamsız icra takibine devam edilmesini (haciz, satış, paranın ödenmesini) isteyebilmesi için, itirazın iptali kararının kesinleşmesi gerekmez. Ancak, itirazın iptali kararını temyiz eden borçlu, Yargıtay'dan icranın durdurulmasına karar verilmesini isteyebilir.

İtirazın iptali davası sonucunda verilen karar uyarınca, ilamsız icra takibinin başlatıldığı dosya üzerinden takibe devam edilmesi gerekir. Buna göre, itirazın iptali ilamı doğrultusunda, icra müdürlüğünce dosya alacağının hesaplanarak bu miktar üzerinden takibe devam edilmesi zorunlu olup, ayrıca borçluya icra emri düzenlenip gönderilemez. Ancak, ilamda ilk defa hüküm altına alınan yargılama gideri, vekalet ücreti ve tazminat alacaklarının aynı takipten tahsili isteniyorsa bunlar yönünden borçluya ayrı icra emri düzenlenerek tebliğ edilmelidir.

O halde mahkemece, alacaklıların, itirazın iptaline karar verilmesinden sonra, anılan ilamı takip dosyasına sunarak, takibin devamına karar verilen kısım açısından takibe devam edilmesini istemelerinin mümkün olduğu gözetilmek suretiyle, şikayetin kabulü ile icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/04/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.