KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLERDE İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARINDAN İDARE DEĞİL ALT İŞVEREN SORUMLUDUR


Yazar: YARGITAY
06.11.2022 17:47:55
KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLERDE İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARINDAN İDARE DEĞİL ALT İŞVEREN SORUMLUDUR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11133 K. 2021/16014 T. 1.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11133 Karar No.: 2021/16014 Karar tarihi: 01.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan ... vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının 30/07/2006 tarihinden 21/12/2012 tarihine kadar davalı ... Müdürlüğüne bağlı Libadiyede bulunan 14. Bölge Müdürlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, davacının davalı kurumda taşeron firmalar üzerinden çalıştırıldığını ancak asıl işvereninin Devlet Su İşleri Müdürlüğü olduğunu, davalı kurum ile diğer davalı şirket arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğunu bu nedenle davacının tüm işçilik alacaklarından her iki davalının müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu, emekliliğe hak kazanan davacının Sosyal Güvenlik Kurumu Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezinden emekliliğe ilişkin aldığı yazıyı Kadıköy 12. Noterliği'nin 21/12/2014 tarih 21649 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalı kuruma, Kadıköy 12. Noterliği'nin 21/12/2014 tarih 21650 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalı şirkete göndererek iş akdini emeklilik nedeniyle feshettiğini, ihtarnameler ile tazminat ve işçilik alacaklarının 7 gün içinde ödenmesini talep etmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığını iddia ederek davacının ödenmeyen kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı ... Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. vekili; davalı şirketin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden sözleşme ile aldığı ihale kapsamında davacının 22/01/2010 - 31/12/2010 ve 09/01/2012 - 26/12/2012 tarihleri arasında belirli süreli sözleşme ile çalıştığını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi işlerde kıdem tazminatının sorumlusunun asıl iş veren konumundaki kamu kurum veya kuruluşunun olduğunu, yasanın gerekçesinde alt işverenin kıdem tazminatından doğan sorumluluğunun kaldırılmasının amaçlandığını, kamu sektöründe iş alan alt işverenlerin ihale konusu işin maliyetini hesaplarken kıdem tazminatının bu hesaplamaya dahil edilmediğini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi işlerde alt işverenlerin kıdem tazminatı tutarını 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereği teklif fiyata dahil edilmediğini, yasa koyucunun alt işverenlerin ve işçilerin haklı taleplerini nazara alarak bu tür işlerde çalışanların kıdem tazminatlarından doğan sorumluluğun asıl işveren konumundaki kamu kurum ve kuruluşları olduğunun açık bir şekilde yasalaştırıldığını, mevcut yasal düzenleme gereği davalı ... Koruma ve Güv. Şirketinin söz konusu Sayfa 1/3 iş için teklif fiyatına bu bedeli dahil etmediğini, diğer davalı kamu kurumundan davacı işçinin kıdem tazminatını almadığını, bu sebeple husumet yokluğu nedeniyle davanın kendileri yönünden reddine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı DSİ Genel Müdürlüğü vekili; husumet itirazında bulunarak hizmet alımı ihalelerinin vekili oldukları kamu kurumunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılmakta olduğunu, ilgili mevzuat hükümlerine göre yüklenicinin çalıştırdığı görevlilerin her türlü özlük, mali ve sosyal haklarından yüklenicilerin sorumlu olduğunu, davalı kamu kurumunun herhangi bir mükellefiyetinin bulunmadığını, davalılar arasında asıl işveren - alt işveren ilişkisinin bulunmadığını, ihale suretiyle işin tamamının yapımını yükleniciye devrettiğini, yüklenicinin çalıştırdığı işçilere karşı 4857 sayılı İş Kanununa göre sorumlu olduğunu, davalı kamu kurumunun yapmış olduğu ihaleyi personel istihdam etmek için değil hizmet alımı amacıyla yaptığını, yüklenici tarafından çalıştırılan işçilerin özlük hakları konusunda, idarelerin sorumlu tutulamayacağını, sözleşme ve şartname hükümlerinin yerine getirileceğini taahhüt edilerek yürütülen hizmette çalışanların her türlü haklarının verilmesinin yüklenici tarafından sağlanması gerektiğini, sonuç olarak yüklenici ile Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşmenin personel istihdam etmek amacıyla değil, hizmet alımına yönelik yapıldığını savunarak davacının açmış olduğu davanın husumet yokluğu, miktar ve esas yönlerinden davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, verilen kararı davalılar vekilleri ayrı ayrı temyiz etmesi üzerine karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07/12/2020 tarih 2016/35668 Esas 2020/17346 Karar sayılı bozma ilamı ile; "Mahkemece davacının 20 yılı aşkın çalışma süresi boyunca hiç yıllık izin kullanmadığı kabul edilerek 90 gün üzerinden hesaplanan yıllık izin ücreti alacağı hüküm altına alınmıştır. Davacının bu süre içinde hiç izin kullanmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu düşünülerek, izin alacağı konusunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 31. maddesi gereğince davacının beyanı alınarak sonuca gidilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir..." gerekçesiyle bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verildikten sonra yargılamaya devam edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Kararı, davalı ... vekili temyiz etmiştir. Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı ...’nün temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Davalı ..., 6200 sayılı ... Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunu'nun 7139 sayılı Kanun'un 6. maddesi ile değişik 49. maddesi uyarınca 28.04.2018 tarihinden itibaren harçtan muaf kılındığından, davalı idarenin harç ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Açıklanan husus bozma sebebi ise de, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından, Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/2. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur. SONUÇ: Yukarıda yazılı sebepten temyiz olunan kararının hüküm fıkrasının 4 ve 5 numaralı bentlerinin çıkartılarak, yerlerine; 9. HD., E. 2021/11133 K. 2021/16014 T. 1.12.2021 Sayfa 2/3 4-Hüküm altına alınan toplam miktar üzerinden Harçlar Tarifesine göre hesap edilen 797,34.-TL harçtan peşin alınan 25,65.-TL harç ile 174,00.-TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 199,65.-TL harcın mahsubu ile noksan kalan 597,69.-TL harcın (davalı DSİ Genel Müdürlüğü harçtan muaf olduğundan) davalı ... Koruma Ve Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketinden tahsili ile hazineye irat kaydına, Bozma öncesi Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine bakiye karar harcı için yazılan müzekkeredeki harcın davalı tarafından ödendiğine ilişkin makbuz dosyaya sunulduğunda ve talep halinde bakiye karar harcının davalıya iadesine, 5-Bu dosya için davacı tarafından yapılan 224,85.-TL harcın davalı DSİ Genel Müdürlüğü harçtan muaf olduğundan) davalı ... Koruma Ve Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketinden alınarak davacıya verilmesine, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 01/12/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.