KAMULAŞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 10:50:45
KAMULAŞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma konusu taşınmaz malların ve kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır. Diğer bir deyişle kamulaştırma planlarını yapar. Kamulaştırma ölçekli planlarının, işlendiği krokilerin Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılırken dava dilekçesine eklenmesi ve davalı malike tebliğ edilmesi gerekmektedir.

İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra taşınmazın kayıtlı olduğu tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak bu kamulaştırma kararının tapu siciline şerh edilmesini bildirir. Bu bildirim tarihinden sonra malik değiştiği takdirde tapu idaresi bu durumu kamulaştırma yapan idareye bildirmek zorundadır.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN