KAMULAŞTIRMANIN YAPILMASI SONRASINDA TAŞINMAZ MALIN BOŞALTILMASI


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 11:33:21
KAMULAŞTIRMANIN YAPILMASI SONRASINDA TAŞINMAZ MALIN BOŞALTILMASI

Bu Kanun uyarınca lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurundan istenir. İcra memuru taşınmaz malı on beş gün içinde boşaltmaları gerektiği bildirimini içindeki kişilere tebliğ eder. Bu süre içinde taşınmaz mal boşaltılmazsa icra dairesince boşaltılır. İtiraz ve şikâyet boşaltmayı durdurmaz ve mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilemez. 

Taşınmaz malın boşaltılması sebebiyle mal sahibi ve idare tazminat ile sorumlu tutulamaz.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN