KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
25.07.2023 12:06:32
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 37. maddesi "Bu Kanundan doğan tüm anlaşmazlıkların adli yargıda çözümlenmesi gerekenleri, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemelerinde basit yargılama usulü ile görülür." hükmünü amirdir. Bu hükmün uygulanması için davanın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan doğması gerekir. Oysa inceleme konumuz olan kamulaştırmasız el atma davaları herhangi bir kanundan değil Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun, 16.05.1956 tarih ve 1956/1-6 sayılı kararından doğmaktadır. Bu sebeple işbu davalar Yargıtay'ın muhtelif kararlarında da belirtildiği üzere genel hükümlere tabidir. Taşınmazın aynı ile ilgili men'i müdahale davaları behemehal taşınmazın bulunduğu ver asliye hukuk mahkemesinde görülür. Taşınmazın bedeline ilişkin tazminat davaları ise taşınmazın bulunduğu yer veya davalının ikametgâhının bağlı bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde görülebilir.

Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN