KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAPSAMINDA FİİLİ EL ATMA


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
22.08.2023 12:51:53
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAPSAMINDA FİİLİ EL ATMA
Fiili El Atmanın Şartları1. El atılan taşınmazın özel hukuk kişisine ait olması gerekir.2. Taşınmaza el koyan, kamulaştırma yetkisine sahip bir kamu tüzel kişisi yahut gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olmalıdır.3. Müdahalenin kamulaştırma yetkisine sahip idare tarafından kamu yararı gerektirdiği için yapılmış olması gerekir.4. Kamulaştırma yetkisine sahip idare geçici amaçlar için taşınmaza el koymuş ise bu geçici durum kamulaştırmasız el atma olarak tavsif edilemez5. Kamulaştırmasız el koymadan bahsedebilmek için, İdarenin taşınmaza eylemli olarak el koyup malikin kullanımını yasaya aykırı şekilde tamamen ortadan kaldırmış olması gerekir.Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davacı Taşınmazların malikini tapu sicili belirler. Taşınmaz tapu sicilinde kimin adına kayıtlı ise el atma davasını açacak olan da odur. Bunda bir tereddüt yoktur. Ancak ülkemizde kadastro faaliyetleri tamamlanmış ve her taşınmaza tapu kesilmiş değildir. Atalarından kalan taşınmazları kadimden beri kullanan insanların bu haklarının da korunması gerekir. El atılan taşınmaz tapusuz ise zilyet süre geçirmeden bedel davası açmalı ve bu dava görülürken mahkemenin vereceği önel üzerine yetkili ve görevli mahkemeye başvurarak taşınmazın zilyedi olduğunu ve mülkiyet hakkını kazandığını kesinleşmiş mahkeme kararı ile ispatladıktan sonra el atma davasına devam olunmalıdır.Taşınmazın tapu maliki vefat etmiş ise mirasçılardan birisi, birkaçı veya tamamı birlikte veya ayrı ayrı dava açma hakkına sahiptirler. Taşınmaz tapusuz ise önceki paragrafta bahsedilen prosedürün mirasçılarca işletilmesi gerekir.Kamulaştırmasız El Atma Davalarında DavalıKamulaştırmasız el atılan taşınmazı davanın açıldığı tarihte hangi idare kullanıyor, faydalanıyor ve elinde tutuyorsa dava onun aleyhine açılmalıdır. Taşınmaza kimin kamulaştırmasız el attığı değil, dava tarihinde kimin elinde bulunduğu önemlidir. Yargılama sırasında mahkeme taşınmaz başında keşif yapacak ve bu konuyu araştıracaktır. Davanın husumet noktasından reddedilmemesi için dava açılmadan önce taşınmaza hangi kurumun fiilen el koyduğunun ciddiyetle araştırılması gerekir.Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN