KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ NOTERDE DÜZENLEME BİÇİMİNDE RESMİ ŞEKİLDE YAPILMALIDIR


Yazar: Yargıtay 15.Hukuk Dairesi
12.10.2023 10:25:18
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ NOTERDE DÜZENLEME BİÇİMİNDE RESMİ ŞEKİLDE YAPILMALIDIR

Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 2004/5895 E. 2005/4170 K. 11.07.2005 T.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, sözleşmenin feshi ve tazminat istemi ile açılmış, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, karar davacılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin geçerli olmaları için M.K.nun 706; B.K.nun 213, Noterlik Kanununun 60. ve Tapu Kanununun 26.maddeleri uyarınca noterde düzenleme biçiminde resmi şekilde yapılmaları gerekir. Bu şekilde yapılmayan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin tapu devri veya işin önemli ölçüde ifası hallerinde de geçerli hale geldikleri kabul edilmektedir. Somut olayda, davacıların murisleri tarafından yapılan 21.9.1995 tarihli sözleşme ile mirasçıları adına yapılan 8.4.2002 tarihli sözleşme noterde düzenleme biçiminde yapılmadığından geçersizdir. Davalı yüklenici şirkete tapu devri yapılmadığından ve inşaatın önemli ölçüde yapılması da söz konusu olmadığından sözleşmelerin geçerli hale geldiklerinden de söz edilemez. Geçersiz bir sözleşme yok hükmündedir. Ortada geçerli bir sözleşme olmadığına göre, böyle bir sözleşmenin feshine de karar verilemez. Açılan davanın yorumu hakime ait olduğundan, bu davanın sözleşmenin geçersiz olduğunun tespiti olarak yorumlanması ve dava konusu sözleşmenin geçersizliğinin tespitine karar verilmesi gerekirken, sözleşmenin feshine karar verilmesi doğru olmamıştır. Ayrıca her iki sözleşme de geçersiz olup, yok hükmünde olduğundan, sözleşmeler yapılmamış gibi kabul edilerek sözleşmeden önceki duruma dönülmesi gerekeceğinden, davalı yüklenici tarafından önceki sözleşmeden sonra yapılan ve davacı arsa sahiplerinin işine yaramayacağı anlaşılan temel ve inşaatların kırılıp kaldırılması için bilirkişi tarafından belirlenen bedelin karar altına alınması gerekirken, bu konudaki istemin reddedilmesi de hatalı olmuştur.

SONUÇ; Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davacılar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcının istekleri halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 11.7.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.