KIDEM TAZMİNATI GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRETE GÖRE BELİRLENMELİDİR


Yazar: Yargıtay 9.Hukuk Dairesi
02.10.2023 12:52:32
KIDEM TAZMİNATI GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRETE GÖRE BELİRLENMELİDİR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2004/28386 E. 2004/25841 K. 22.11.2004T.

Davacı, icra taksimine yapılan itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının davalıya ait işyerinde kalite kontrol mühendisi olarak çalıştığı ve ücretinin asgari ücretin üzerinde olduğu, davalı tanık beyanı, İzmir İcra Müdürlüğünün 2001/17051 E. Sayılı dosyası ve Menderes Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/494 E. Sayılı dosyası içeriğinden sabittir. Bu husus tarafların da kabulündedir. Ayrıca işyerinde yemek ve servis yardımı yapıldığı da anlaşılmaktadır. Mahkemece hüküm altına alınan kıdem tazminatı ve işçilik alacaklarının asgari ücret üzerinden hesaplanması hatalıdır. Davalı temsilcisinin de kabulünde olduğu gibi, davacıya Mart ve Nisan 2001 ayları ücretleri için toplam 370.000.000.-TL miktarında iki adet senet verilmiştir. Bu miktar net miktar olup, dosya yeniden hesap bilirkişisine verilerek bu ücret esas alınarak aylık brüt ve giydirilmiş ücret yeniden belirlenmeli, giydirilmiş ücrete göre kıdem tazminatı, brüt ücrete göre diğer işçilik alacakları hesaplanmalı ve hüküm altına alınmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.