KISA KARAR VE GEREKÇELİ KARARDAKİ ZABIT KATİBİNİN FARKLI OLMASI BOZMA SEBEBİDİR


Yazar: Yargıtay 10. Ceza Dairesi
04.04.2024 17:38:28
KISA KARAR VE GEREKÇELİ KARARDAKİ ZABIT KATİBİNİN FARKLI OLMASI BOZMA SEBEBİDİR

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2022/10099 E. 2023/5935 K. 22.06.2023 T.

İlk Derece Mahkemesince verilen hükme yönelik istinaf incelemesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (5271 sayılı Kanun) 286 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca temyiz edilebilir olduğu, 260 ıncı maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz edenin hükmü temyize hak ve yetkisinin bulunduğu, 291 inci maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz isteminin süresinde olduğu, 294 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz dilekçesinde temyiz sebeplerine yer verildiği, 298 inci maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz isteminin reddini gerektirir bir durumun bulunmadığı yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmiştir.

Sanık müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin, 5271 sayılı Kanun’un 299 uncu maddesinin birinci fıkrası gereği reddine karar verilmekle, gereği düşünüldü:

I. HUKUKİ SÜREÇ

A. ... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin, 07.06.2018 tarihli ve 2017/351 Esas, 2018/396 Karar sayılı kararı ile sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan, 5271 sayılı Kanun'un 223 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi uyarınca beraatine karar verilmiştir.

B. ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin, 16.01.2020 tarihli ve 2018/2416 Esas, 2020/121 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında İlk Derece Mahkemesince kurulan hükme yönelik o yer Cumhuriyet savcısının istinaf başvurusuna ilişkin olarak 5271 sayılı Kanun’un 280 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca duruşmalı yapılan inceleme neticesinde aynı Kanun’un 280 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılması ile sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan, 5237 sayılı Kanun’un 188 inci maddesinin üçüncü fıkrası, dördüncü fıkrasının (a) bendi, 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 62 nci maddesi, 63 üncü maddesi, 52 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ile 53 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca 8 yıl 9 ay hapis ve 10.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına karar verilmiştir.

II. TEMYİZ SEBEPLERİ

Sanık müdafiinin temyiz sebepleri özetle;

Sanık ile uyuşturucu madde...ında herhangi bir şekilde illiyet bağı kurulamadığına, suçun unsurlarının oluşmadığına, 2. Yeterli delil bulunmadığına, beraat kararı verilmesi gerektiğine, 3. Temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesinin hakkaniyete aykırılık oluşturduğuna, 4. Etkin bir soruşturma yapılmadan uyuşturucu maddenin asıl muhatapları olan... ve T... hakkında olay günü gereken işlemlerin yapılmaması sebebiyle eksik inceleme yapıldığına ilişkindir.

III. OLAY VE OLGULAR

Temyizin kapsamına göre;

A. İlk Derece Mahkemesinin Kabulü

06.2016 tarihinde .....Kargo Aktarma Merkezinde göndericisi ..., alıcısı T... olan kargo çuvallarında yapılan aramada, peynir bidonları içerisinde streç filmlere sarılı 28 adet paket içerisinde daralı 7 kilo 696, net 690 gram olup, % 35 oranında saf eroin içeren maddenin ele geçirilmesi üzerine, görevlilerce uyuşturucu maddeler alındıktan sonra gönderinin yeniden paketlenerek alıcı adresi olan ... iline gönderildiği, suçlamayı kabul etmeyen sanığın 29.06.2016 tarihinde ... ili... Kargo ...şubesine soruşturmaya konu gönderiyi almaya gittiği, gelen 2 büyük çuvalı minübüs ile götürmeye kalktığı sırada polislerce yakalandığı, akabinde polisle birlikte sanığın Turan ile buluşacakları yere gitmesine rağmen ...ın buluşmaya gelmediği olayda: ele geçen maddelerin sanıkla illiyetinin kesin ve net olarak belirlenememesi, sanığın sattığına ilişkin herhangi bir fiziki takip veya ihbar bulunmaması, içinde eroin olan 2 büyük çuvalın gündüz vakti kargodan alınıp minübüs ile götürülmeye çalışılmasının hayatın olağan akışına aykırı olması nedenleriyle sanığın ''ele geçen maddelerin kendisine ait olmadığı ve ...a içeriğini bilmediği kargoyu teslim almak şeklindeki yardımından başka ilişkisinin olmadığı'' biçimindeki savunmalarına itibar edilerek sanığın beraatine karar verilmiştir.

B. Bölge Adliye Mahkemesinin Kabulü

Bölge Adliye Mahkemesince, 27.06.2016 günü ...'da kargo gönderilerinin kontrolü sırasında, uyuşturucu madde arama köpeğinin, göndericisi ..., alıcısı T... olan kargo gönderisi iki adet telis çuvalına tepki vermesi üzerine, 5271 sayılı Kanun'un 129 uncu maddesi kapsamında alınan postada el koyma kararına istinaden 2 adet telis çuvala el konulduğu, telis çuvallar içerisindeki 4 adet peynir bidonunda 28 paket içerisinde daralı 7 kg 696 gram olup 2416,05 gram eroin içeren maddenin ele geçirildiği, postada el koyma işleminin ... 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/1791 değişik iş sayılı kararı ile onandığı, 29.06.2016 tarihinde sanığın ... şubesinden kargoyu aldıktan sonra yakalandığı, sanığın beyanlarının kendini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığından İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak sanığın mahkûmiyetine hükmedilip sanığın alıcı konumunda olması ve uyuşturucuların sanığa ulaşmadan yakalanması nedeniyle, sanık hakkında teşebbüs hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.

IV. GEREKÇE

Kısa kararın açıklandığı son celseye 243585 sicil numaralı zabıt katibinin katılmasına ve duruşma zaptının bu katip tarafından imzalamasına karşın, sebepler açıklanıp belgelenmeden, gerekçeli kararın

123503 sicil numaralı zabıt katibi tarafından imzalanması suretiyle, 5271 sayılı Kanun'un 219 uncu ve 220 nci maddelerine aykırı davranılması, hukuka aykırı görülmüştür.

V. KARAR

Gerekçe bölümünde açıklanan nedenle sanık müdafiinin temyiz istemi yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin, 16.01.2020 tarihli ve 2018/2416 Esas, 2020/121 Karar sayılı kararının 5271 sayılı Kanun’un 302 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, Tebliğname’ye uygun olarak, oy birliğiyle BOZULMASINA,

Dava dosyasının, 5271 sayılı Kanun’un 304 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ... 4. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilâmının bir örneğinin ise ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,

06.2023 tarihinde karar verildi.