Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olmaması Bozma Sebebidir


Yazar: YARGITAY
12.04.2023 15:29:43
Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olmaması Bozma Sebebidir

14. Ceza Dairesi         2020/3171 E.  ,  2021/3634 K.

 •  


  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
  SUÇ : Çocuğun cinsel istismarı
  HÜKÜM : Sanığın atılı suçtan mahkumiyetine dair ... Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.01.2019 gün ve 2018/449 Esas, 2019/30 Karar sayılı hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi


  Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle başvurunun muhtevası nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:
  Mahkeme kararlarının, Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olmasının zorunlu olduğu, bu kapsamda gerekçe bölümünde iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin belirtilmesi, mevcut delillerin tartışılarak değerlendirilmesi, hükme esas alınıp reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi, ulaşılan kanaat ve sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ile bunun hukuki nitelendirmesinin yapılması suretiyle delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği, bu kapsamda ilk derece mahkemesince taraf beyanlarının tekrar edilmesi dışında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141 ve 5271 sayılı CMK'nın 230. maddelerinde belirtildiği şekilde gerekçe içermeyecek şekilde hüküm kurulması karşısında, söz konusu karara yönelik istinaf başvurusunun kabulü gerekirken esastan reddedilmesi,


  Kanuna aykırı, katılan Bakanlık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, ...

  Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinin 29.05.2019 gün ve 2019/1535 Esas, 2019/1421 Karar sayılı vaki istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik esası incelenmeyen hükmünün 5271 sayılı CMK'nın 302/2-4. madde ve fıkrası gereğince BOZULMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine kararın bir örneğinin ...

  Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesine gönderilmesine, 25.05.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.