MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE YENİSİNİN VERİLMESİNİN TALEBİNE İLİŞKİN DAVA AÇILMADAN ÖNCE BABALIK DAVASI AÇILMASI GEREKMEKTEDİR


Yazar: Yargıtay 7. Hukuk Dairesi
07.09.2023 13:58:19
MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE YENİSİNİN VERİLMESİNİN TALEBİNE İLİŞKİN DAVA AÇILMADAN ÖNCE BABALIK DAVASI AÇILMASI GEREKMEKTEDİR

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, 2009/4194 E. 2009/4015 K. 02.10.2009 T.

Dava, hasımlı olarak açılmış mirasçılık belgesinin iptali ve yenisinin verilmesi istemine ilişkindir.

İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere göre davacının evlilik dışı doğmuş olması nedeniyle annesi hanesinde nüfusa kayıtlı olduğu, miras bırakan ile davacı arasında tanıma veya babalık davası sonucunda soybağı ilişkisinin kurulmadığı anlaşılmaktadır. Davacı ile babası olduğunu öne sürdüğü miras bırakan arasında soybağı ilişkisi kurulmadıkça veya miras bırakanın davacının babası olduğu mahkeme hükmü ile tespit edilmedikçe nüfus kayıtlarında davacının babası olarak görülen Veli ile miras bırakan Veli’nin aynı kişi olduğunun kabulüne ve bunun sonucu olarak davacının miras bırakanın mirasçısı olduğunun kabulüne yasal imkan bulunmamaktadır. Miras bırakanın davacının babası olup olmadığı, dolayısıyla davacı ile miras bırakan arasında soybağı ilişkisi bulunup bulunmadığı ancak aile mahkemesinde açılacak babalık davası sırasında tartışılıp değerlendirilebilir. Aile mahkemesinde açılacak davada tartışılıp değerlendirilebilecek bu olgunun mevcut kayıtlara göre mirasçılık belgesi vermekle yükümlü olan dar yetkili Sulh Hukuk Mahkemesince incelenmesi mümkün değildir. Miras bırakanın davacının babası olduğu kesin hükümle belirlenip davacı ile miras bırakan arasında soybağı kurulduktan sonra davacının yeniden dava açma hakkının bulunduğu, görülen dava sonucunda usul yönünden verilen red hükmünün ileride açılacak yeni davada kesin hüküm oluşturmayacağı kuşkusuzdur. Bu nedenler ve hükümde gösterilen gerekçelere göre mahkemece babalık davası açılması için davacı tarafa süre verilmeksizin davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, davacı tarafın yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 02.10.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.