Nafaka Artırım Davasında Mahkeme Tüfe Oranında Oranında Artırım İsteyen Eşin Talebini Aşarak Üfe Oranında Artırım Yapamaz


Yazar: Av. Bilge İŞ & Av. Selçuk ENER
17.06.2024 14:50:16
Nafaka Artırım Davasında Mahkeme Tüfe Oranında Oranında Artırım İsteyen Eşin Talebini Aşarak Üfe Oranında Artırım Yapamaz

Mahkemece nafaka artırım talebinde bulunan eşin TÜFE oranında nafakanın artırımını istemesine rağmen ÜFE oranında artırımına karar vermesi hukuka aykırıdır. Zira mahkemece taleple bağlılık ilkesi gereği davacının isteminden daha fazla miktara karar verilemez.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2022/5817 E. 2022/8065 K. Ve 13.10.2022 tarihli kararı şu şekildedir.

“…Davalı kadın dava dilekçesinde, talep ettiği yoksulluk nafakasına yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artış uygulanmasını talep etmiş, ilk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda davalı kadın yararına hükmedilen yoksulluk nafakasına yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında artış uygulanmasına karar verilmiştir. Davacı erkeğin istinaf kanun yolu başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Hakim tarafların talepleriyle bağlı olup, talepten fazlasına veya başka bir şeye hükmedemez (HMK md. 26). Yerleşik Yargıtay içtihatları nafaka alacaklarına ileriki yıllarda üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında artış yapılması yönündedir. Ancak, somut olayda davalı kadın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artış istemiştir. Bu durumda, mahkemece taleple bağlı kalınması gerekirken davalı kadının talebi aşılarak, davacı erkek aleyhine olacak şekilde yoksulluk nafakasına ileriki yıllarda yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında artış uygulanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir…”

Yukarıdaki içtihattan anlaşılacağı üzere dava açılırken taleplerin teknik birtakım hususlar bilinerek yapılması gerekirken bu hususların gözden kaçırılması sonucu mağduriyet yaşanması muhtemel olacaktır. Bu sebeple bu davalarda bir avukat ile hareket edilmesi elzemdir.