NÜFUSA KAYITLI OLANDAN BAŞKA BİR ADLA TANINMA ADIN DEĞİŞTİRİLMESİNDE HAKLI SEBEPTİR


Yazar: Yargıtay 18.Hukuk Dairesi
24.10.2023 13:23:30
NÜFUSA KAYITLI OLANDAN BAŞKA BİR ADLA TANINMA ADIN DEĞİŞTİRİLMESİNDE HAKLI SEBEPTİR

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi 2014/18248 E. 2015/7152 K. 30.04.2015 T.

Dava dilekçesinde, davacının adının ..., 1965 olan doğum yılının 1977 olarak düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y  K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, 1965 olan doğum yılının 1977 olarak düzeltelmesini ve çevresinde ... ismi ile tanınması nedeni ile de nüfus kaydında Halime olarak geçen adının ... olarak değiştirilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesi hükmüne göre adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir. Somut olayda davacı, ailesi ve tüm çevresinde .....adı ile bilindiğini açıklamış, dinlenen tanıklarda davacıyı .....adı ile tanıdıklarını beyan etmiştir. Bu durumda davacının...adı ile tanındığı dikkate alınarak davanın kabulüne karar vermek gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.