ODA KAYDININ SİLİNMESİ TERKİN SEBEBİ SAYILMAZ


Yazar: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
07.03.2024 17:30:20
ODA KAYDININ SİLİNMESİ TERKİN SEBEBİ SAYILMAZ

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi  2023/6898 E. 2024/161 K. 10.01.2024 T. 

Taraflar arasındaki limited şirketin ihyası davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili üniversitede hizmet yürütülmesi işini üstlenen ... ... İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. işçilerinden ... ...'ın işçilik alacaklarının ödenmesi amacıyla açmış olduğu davada verilen kararının ilamlı icra takibine konu edildiğini ve dava dışı ... ...'a müvekkili idarece ödeme yapıldığını, işbu ödemenin rücuen tahsili amacıyla müvekkili idare tarafından Ankara 45.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/467 E. sayılı dosyası üzerinden ... ... İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. aleyhine açılan alacak davasında ... ... İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.'nin ihyası için süre verildiğini ileri sürerek ... ... İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.'nin ihyasına karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Davalı temsilcisi cevap dilekçesinde; dava konusu şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (6102 sayılı Kanun) Geçici 7 nci maddesi kapsamında 23.01.2014 tarihinde re'sen terkin edildiğini, şirketin prosedüre uygun olarak ve hukuka uygun bir şekilde kapatıldığını, şirketin davalarının, alacak ve borçlarının müdürlükleri tarafından bilinmesinin mümkün olmadığını, işbu davanın açılmasına sebebiyet vermediklerini, şirket 23.01.2014 tarihinde re'sen terkin edilmiş olup, davanın açılış tarihi itibariyle hak düşürücü süre dolduğundan davanın reddine, ek tasfiyeye karar verilmesi halinde tasfiye memuru atanmasına, müdürlüklerinin açılan bu davada yasal hasım olduğundan tarafları aleyhine vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmemesine karar verilmesini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile şirketin terkin sebebinin münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen 6102 sayılı Kanun'un Geçici 7 nci maddesi uyarınca müdürlük tarafından kendilerine yapılan ihtara ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunulmaması olduğu, haklarında dava veya takipleri olanlar için 5 yıllık sürenin işlemeyeceği, dava konusunun silinmeden önceye ilişkin olduğu, ihya koşulları oluştuğu, sicilden kaydı silinen Alp-Em Tem. Güv. Hizm. ve Sistemleri Yemek İnş. Taah. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin (eski unvanı ... ... İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.) hakkında açılan dava olmakla Ankara 45.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/467 E. sayılı dosyası ile sınırlı olarak ihyası gerektiği, tasfiye memuru atanması gerekli olup tasfiye memuru olarak silinmeden önceki yetkililerden ...'ın atanmasına karar verilmesi gerektiği, davalı ... Memurluğu davanın niteliği gereği davada yasal hasım olup, sicilden resen silinen şirket hakkında dava olup olmadığını, alacak veya borcu olup olmadığı, mal varlığı olup olmadığını bilebilecek durumda olmadığından yargılama harç, gideri ve davacı vekalet ücretinden sorumlu tutulamayacağı gerekçesi ile, davanın kabulüne, sicilden kaydı silinen Alp-Em Temizlik Güvenlik Hizm. ve Sistemleri Yemek İnş. Taah. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin (eski unvanı ... ... İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.) Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/467 E. sayılı dosyası ile sınırlı olarak ihyasına, tasfiye memuru olarak silinme öncesi yetkililerden ...'ın atanmasına, kararın Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilanına karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; İlk Derece Mahkemesince müvekkili idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinin doğru olmadığı gibi yargılama giderlerinin de müvekkili idarenin üzerinde bırakılmasının hatalı olduğunu ileri sürerek açıklanan bu ve re'sen gözetilecek nedenlerle ilk derece mahkemesince verilen kararın bu yönden kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davalı tarafından terkin sebebi olarak bildirilen 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu'na (5174 sayılı Kanun) göre oda kaydının silinmiş olmasının geçici 7 nci maddede tahdidi olarak sayılan terkin sebepleri arasında yer almadığından terkin işleminin usulsüz olduğu, şirket adresine davetiye gönderildiği, taşınmış olduğundan bahisle tebligatın iade edildiğinin şerh düşüldüğü, şirket temsilcisine çıkartılmış herhangi bir tebligatın söz konusu olmadığı, dolayısıyla hem 6102 sayılı Kanun'un Geçici 7 nci maddesinde sayılmayan 5174 sayılı Kanun'da oda kaydının silinmesi sebebine dayalı olarak hem de aynı maddenin 4 üncü maddesinin (a) bendindeki usule uyulmaksızın şirketin ticaret sicilinden re'sen terkin edildiği, bu durumda davanın açılmasına sebebiyet veren ve yargılama sonunda haksız olduğu anlaşılan davalı ... aleyhine yargılama giderlerine hükmedilmesi gerektiği gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi hükmünün kaldırılmasına, yeniden esas hakkında hüküm kurulmasına, davanın kabulüne karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı temsilcisi temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Davalı temsilcisi temyiz dilekçesinde özetle; dava konusu şirketin alacak ve borçları ile hakkındaki derdest davaların bilinmesinin müdürlükçe mümkün olmadığını, bu sebeple işbu davanın açılmasına sebebiyet verilmediğini, yapılan ihtarın usulüne uygun olduğunu, terkin işleminin mevzuata uygun yapıldığını, yasadan ... zorunlu hasım konumunda bulunduklarından yargılama giderlerine hükmedilmemesi gerektiğini belirterek kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, limited şirketin ihyası istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 ... maddeleri.

2.6102 sayılı Kanun.

3. Değerlendirme
1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 ... maddesinde yer ... sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalı temsilcisince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeple;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 ... maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

10.01.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.