ÖLÜ KİŞİ ADINA YAPILAN İCRA TAKİBİ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE MİRASÇILARA YÖNELTİLEBİLİR


Yazar: YARGITAY
16.05.2023 15:05:21
ÖLÜ KİŞİ ADINA YAPILAN İCRA TAKİBİ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE MİRASÇILARA YÖNELTİLEBİLİR

T.C. YARGITAY ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2022/285

Karar : 2022/7490

Tarih : 20.06.2022 

... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonraişin gereği görüşülüp düşünüldü : Alacaklı tarafından, borçluların murisi ...'in keşideettiği iddiaedilen biradet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçlunun takipten önce öldüğünün anlaşılması üzerine mirasçılara ödeme emri tebliğ edildiği, mirasçı borçluların, imzaya ve borca itiraz ettikleri, ilk derece mahkemesince davanın kabulü iletakibin borçlu vetüm mirasçılar yönünden iptaline hükmedildiği alacaklı vekilinin istinaf yoluna başvurduğu bölge adliye mahkemesinin istinaf başvurusunun esastan reddinekarar verildiği görülmektedir. İİK'nun 53. maddesine göreterekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içindetakip geri bırakılır. Mirasçı, mirası kabul veya reddetmemişse bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler geçinceyekadar takip gerikalır. TMK'nun 606/1. maddesine göreise, mirası ret süresi üçaydır. Buna göre murisin ölümü üzerine üç gün ve devamında üçay süreile mirasçıları hakkındatakip yapılamaz. Somut olayda; muteriz borçluların murisi ...’in 21.05.2018 tarihinde vefat ettiği,ve vefat eden muris hakkında 31.05.2018 günü takibe başlandığı 08.06.2018 tarihinde tebliğ yapılarak takibin kesinleştiği, borçlunun takip öncesinde vefat ettiğinin anlaşılması ile mirasçılar hakkında 10.02.2020 tarihinde ek takip talebinde bulunulduğu, mirasçıların ( ..., ... (mirasçısı-...), ..., ..., ..., ..., ...) süresinde murislerinin imzasına ve borca itiraz ettikleri, ilk derece mahkemesi'nce İİK'nun 53. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle takibin iptalinekarar verildiği görülmüştür. HMK'nun 124/3. maddesi uyarınca maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin kabulü için, karşı tarafın rızası aranmaz. Aynı maddenin 4. fıkrasında da “dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasınıaramaksızın taraf değişikliği talebinikabuledebilir” düzenlemesi yeralmaktadır. Anılan hükmün icratakiplerinde de uygulanması gerekir. Buna göre alacaklı tarafından ölü kişinin mirasçısı yerine ölü kişi hakkında takip yapılması, maddi hataya vekabuledilebilir bir yanılgıya dayalı olup, dürüstlük kuralına daaykırı olmadığından alacaklının HMK'nun 124/3-4. maddesi uyarıncataraf değişikliğiyapmak suretiyle bu yanlışlığı düzeltmesi mümkündür. O halde ilk derece mahkemesince; alacaklı vekilinin İİK'nun 53. maddesinde ki süreler geçtikten sonra mirasçılara ek takip gönderildiği nazara alınarak, muteriz mirasçı borçluların herbirisi için başvurunun süresinde olup olmadığı gözetilerek itiraz dilekçelerindeki imzaya ve borca itirazlarının esastan incelenerek sonuca göre karar vermesi gerekirken eksik inceleme ile takibin iptali ve bölge adliye mahkemesince de istinaf başvurusunun esastan reddi isabetsiz olup bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılması ve ilk derece mahkemesikararının bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik 1 / 2 Corpus © Mevzuatveİçtihat Programı İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk dairesi'nin 06/10/2021 tarih ve 2020/1948 E. - 2021/2143 K. sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA, ... ... 18. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 14/07/2020 tarih ve 2020/150 Esas - 2020/362 Karar sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 20/06/2022 gününde oy birliğiylekarar verildi.