ÖZEL BELGEDEKİ SAHTE İMZAYA DELİL OLARAK DAYANMA ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURUR


Yazar: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
18.01.2024 12:57:43
ÖZEL BELGEDEKİ SAHTE İMZAYA DELİL OLARAK DAYANMA ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURUR

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2013/12423 E. 2015/27095 K. 16.06.2015 T.

Özel belgede sahtecilik suçunun oluşumu için sahte özel belgenin düzenlenmesi ya da gerçek bir özel belgenin değiştirilmesi yeterli olmayıp, suçun tamamlanması veya oluşması için zorunlu kurucu unsur olarak sahte özel belgenin hukuki sonuç doğuracak şekilde kullanılması gerekmektedir. Kendisi tarafından bizzat düzenlenmemiş olsa dahi başkası tarafından sahte olarak düzenlendiğini bilen bir kişinin bu belgeyi bilerek kullanması da özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır. Somut olayda, sanığın suça konu tarihsiz, imzasının katılana ait olmayıp kime ait olduğu tespit edilemeyen belgeyi İş Mahkemesine açmış olduğu hizmet tespiti davasında delil olarak sunarak kullandığının anlaşılmasına göre; belgenin içeriği itibariyle eylemde doğrudan menfaati bulunan sanığa yüklenen özel belgede sahtecilik suçunun tüm unsurlarıyla oluşup sübuta erdiği ve mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden dosya kapsamına uymayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraatine hükmolunması,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.06.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.