ÖZLÜK HAKLARI İLE DEVRALINAN İŞ YERİNİN BORÇLARINDAN DEVRALAN SORUMLUDUR


Yazar: Yargıtay 9.Hukuk Dairesi
11.12.2023 07:54:01
ÖZLÜK HAKLARI İLE DEVRALINAN İŞ YERİNİN BORÇLARINDAN DEVRALAN SORUMLUDUR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi  2023/7694 E. 2023/11915 K. 13.09.2023 T.

Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin 04.05.1992-20.01.2015 tarihleri arasında güvenlik görevlisi olarak dava dışı ... AŞ işyerinde çalıştığını ve 20.01.2015 tarihinde davalı Şirkete tüm özlük hakları ile birlikte devredildiğini, davacının hâlen davalıya ait işyerinde çalışmaya devam ettiğini, davalının devir nedeniyle borçlardan sorumlu olduğunu, dava dışı ... AŞ'de çalıştığı sırada tüm çalışanların aldıkları ücretlere belirlenen kat sayı oranında zam yapılması kararlaştırılmasına rağmen bu kararın müvekkiline eksik uygulandığını ileri sürerek ücret farkı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Davalı vekili; kanuni süresi içinde cevap dilekçesi sunmamıştır.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; davacının 04.05.1992 tarihinde dava dışı ... AŞ'de çalışmaya başladığı, işyerinde tüm işçilere yapılacağı duyurulan kat sayı oranında zammın ücreti yüksek olduğu gerekçesiyle davacıya 01.07.2011 tarihinden itibaren uygulanmadığı, davacının tüm özlük hakları ile birlikte 20.01.2015 tarihinde davalı Şirkete devredildiği, davacının talebinin yerinde olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Davalı vekili; karar gerekçesinin yetersiz olduğunu, düşük ücret ödendiği iddiasının yasal dayanağı bulunmadığını, davacının ücret farkı alacağı talebinin yerinde olmadığını, talep edilen alacağın zamanaşımına uğradığını belirterek İlk Derece Mahkemesi kararının ortadan kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile istinaf yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; işyerini tüm hak ve borçları ile devralan davalı işverenin işçilik alacakları bakımından sorumlu olduğu, dava dışı ... AŞ tarafından alınan ücret zammı kararları dikkate alınarak ücret farkı alacağının bilirkişi raporunda tespit edildiği, bu tespit doğrultusunda taleple bağlı kalınarak kurulan hükmün ve karar gerekçesinin dosya kapsamına uygun olduğu, ayrıca dava tarihi itibarıyla talep edilen miktar dikkate alındığında zamanaşımına uğrayan bir miktar bulunmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Davalı vekili; istinaf dilekçesinde ileri sürülen gerekçeleri tekrar ederek ve resen dikkate alınacak nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile istinaf yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, davacının ücret farkı alacağına hak kazanıp kazanmadığına ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri.

2. 4857 sayılı ... Kanunu'nun 6 ve 32 nci maddeleri.

3. Değerlendirme
1. Bölge adliye mahkemelerinin nihâi kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeple;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun'un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

13.09.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.