TALEP EDİLEN ZARAR SİGORTACIYA BAŞVURUDA TALEP EDİLMEDİĞİ İÇİN ARABUCULUĞA BAŞVURU TARİHİ TEMERRÜT TARİHİ OLARAK KABUL EDİLİR


Yazar: YARGITAY
18.11.2022 09:58:34
TALEP EDİLEN ZARAR SİGORTACIYA BAŞVURUDA TALEP EDİLMEDİĞİ İÇİN ARABUCULUĞA BAŞVURU TARİHİ TEMERRÜT TARİHİ OLARAK KABUL EDİLİR

TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2021/18933 KARAR NO : 2021/4438 Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 03/06/2021 NUMARASI : 2021/328 - 2021/328 DAVACI : N.B.'e velayeten E. ve M.İ.vekili Av. İ.M. DAVALI : N. Sigorta A.Ş. vekili Av. M.B. Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine, Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından davanın kısmen kabulüne ve İtiraz Hakem Heyeti tarafından davacılar vekilinin itirazının kabulü ile davanın kabulüne dair verilen kararın davacılar vekili tarafından (faiz başlangıç tarihiyle sınırlı olarak) süresi içinde temyizi istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. -K A R A RDavacılar vekili; davalının trafik sigortacısı olduğu aracın davacı çocuğun yolcu olarak bulunduğu araca çarpmasıyla oluşan kaza sonucunda çocuğun tedavi süresi boyunca bakım ihtiyacının doğduğunu belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 6.000,00 TL. bakıcı gideri tazminatının 13.09.2019 tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş; 03.02.2021 tarihli ıslah dilekçesiyle taleplerini 161.078,82 TL'ye yükseltmiştir. Davalı vekili; geçici bakıcı gideri zararının tedavi giderleri içinde yer aldığını ve ZMSS teminatı kapsamında olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından; davanın kısmen kabulü ile 96.480,76 TL. geçici bakıcı gideri tazminatının 26.08.2020 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazla isteğin reddine dair verilen karara davacılar vekili ve davalı vekili tarafından yapılan itiraz üzerine, İtiraz Hakem Heyeti tarafından, davalı vekilinin itirazının reddine, davacılar vekilinin itirazının kısmen kabulü ile 161.078,82 TL. geçici bakıcı gideri tazminatının 26.08.2020'den işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, trafik kazası sonucu oluşan bedensel zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Davalı sigorta şirketi, davacı çocuk Nisa Betül'ün yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya karışan karşı aracın trafik sigortacısı olup, 2918 sayılı KTK'nun 99/1. maddesi ile ZMSS Genel Şartları'nın B.2.2.1 maddesi uyarınca, rizikonun ihbar edildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde sigortacının tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüdün gerçekleştiği ve davalının temerrüt faizinden sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Davadan önce yapılmış bir başvurunun bulunmadığı durumda ise, davalı sigortacı için dava tarihi temerrüt tarihidir. Somut olayda; her ne kadar davacılar vekili 13.09.2019 tarihinde davalı sigortacıya başvurmuş ise de, bu başvuruda sadece geçici ve kalıcı işgöremezlik tazminatı için talepte bulunulduğu (davaya konu edilen bakıcı gideri için bir talebin olmadığı) görüldüğünden, anılan tarihin temerrüt belirlemesinde etkisi yoktur. Davacı tarafın davaya konu edilen bakıcı giderinin ödenmesini sağlamak amacıyla, 13.12.2019 tarihinde arabuluculuk yoluna başvurduğu, Bakırköy Arabuluculuk Bürosu'nun 23.12.2019 tarihli son tutanağı ile tarafların anlaşamadığının ve arabuluculuk sürecinin sona erdiğinin kayıt altına alındığı görülmektedir. Alternatif başvuru yolu olan arabulucuya başvurulması ile davalının davaya konu edilen bakıcı gideri zararı bakımından temerrüde düştüğünün kabulü gerektiğinden, davalının temerrüt tarihinin yanlış belirlenmesi doğru değil bozma sebebi ise de, bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, hükmün 6100 sayılı HMK'nın 370/2. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İHH kararının 1. bendindeki "26.08.2020" ibaresi hükümden çıkartılarak, yerine "13.12.2019" ibaresinin yazılmasına ve İHH kararının bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA; dosyanın, hakem dosyasının saklanması kararını veren İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne GÖNDERİLMESİNE; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 13/09/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye A.Ş.Sertkaya B.Aydın K.Özerdoğan Y.Yılmaz Ö.F.Aydıner