Tanık Anlatımları Dışında Davacının Fazla Mesai Alacağı İddiasını Destekleyen Başkaca Delil Yoksa Bu Talebin Reddi Gerekir


Yazar: YARGITAY
26.09.2022 08:36:59
Tanık Anlatımları Dışında Davacının Fazla Mesai Alacağı İddiasını Destekleyen Başkaca Delil Yoksa Bu Talebin Reddi Gerekir

Yargıtay 9. HD., E. 2021/10745 K. 2021/14886 T. 25.10.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/10745 Karar No.: 2021/14886 Karar tarihi: 25.10.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ile davalılardan ... İnşaat Ltd. Şti. vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili özetle; davacının elektrik ustası olduğunu, ... Devlet Hastanesi yapım işini üstlenen davalı ... İnşaat Ltd. Şti'nin taşeronu olan diğer davalı ... Proje Taahhüt Mühendislik Elektrik Ltd. Şti.ne ait işyerinde 06.08.2012-30.09.2014 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin davalılar tarafından haksız olarak fesh edildiğini ancak ödenmesi gereken yasal alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacağı ile asgari geçim indirimi alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı ... İnşaat Ltd. Şti. vekili özetle; davaya konu alacakların kısmi dava konusu yapılamayacağını, davacı ile davalı şirket arasında iş ilişkisi bulunmadığını, her iki davalı arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunmadığını, diğer davalı şirketin devlet hastanesinin elektrik işini alt yüklenici olarak üstlendiğini ve davalılar arasında taşeronluk sözleşmesi imzalandığını, dolayısıyla davacının iddia ettiği alacaktan diğer davalının sorumlu olabileceğini belirterek husumet itirazında bulunduklarını, davacının müvekkili şirketten talep edebileceği herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir. Davalı ... Proje Taah. Müh. Elek. İnş. İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. davaya cevap vermemiş, dava ve duruşmalara katılmamıştır. Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın davacı ve davalı ... İnşaat Ltd. Şti. vekili tarafından temyizi üzerine karar, Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi’nin 2017/28318 esas, 2020/4093 karar numaralı ilamıyla özetle ve sonuç olarak; “1-Dosyadaki yazılara, belgelere, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, Sayfa 1/3 davacının nedenleri bildirilmeyen temyiz itirazlarının ve davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2-Davacının fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretine hak kazanıp kazanmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada gözönüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez. Yukarıda fazla çalışmanın ispatı konusunda anlatılan ilkeler, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar açısından da geçerlidir. Somut olayda, Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının haftada yirmibir saat fazla çalışma yaptığı, hafta tatili günlerinde ve dini bayramların 1. günü hariç diğer ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı tespit edilerek söz konusu alacaklara hak kazandığı kabul edilmiştir. Mahkemece davacı tanık beyanları dikkate alınarak hüküm kurulmuş ise de, davacı tanıkları davalı işverenle husumetli olup, davacı ile menfaat birliği içinde oldukları dosya kapsamı ile sabittir. Fazla çalışma iddiasının ispatı noktasında sadece husumetli tanık anlatımlarına itibar edilerek sonuca gidilmesi isabetli değildir. Dosya kapsamına göre, husumetli tanıkların anlatımları dışında davacının fazla mesai alacağı iddiasını destekleyen başkaca bir delil de bulunmamaktadır. Bu halde, davacının fazla çalışma yaptığı, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı iddiasını yöntemince ispatlayamadığı kabul edilmelidir. Mahkemece ispatlanamayan fazla çalışma ücreti alacağı, hafta tatili ücreti alacağı ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı taleplerinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” gerekçeleriyle bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Kararı, davacı vekili ve davalı ... İnşaat Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir. Gerekçe: 1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre; davacı vekilinin tüm, davalı ... İnşaat Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 2-Somut uyuşmazlıkta; davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiş olup, kendisini vekille temsil 9. HD., E. 2021/10745 K. 2021/14886 T. 25.10.2021 Sayfa 2/3 ettiren davacı lehine hükmedilen vekalet ücretinde, davalıların hükmedilen alacaklarda sorumlu oldukları miktarlar farklı olduğundan, davalı ... İnşaat Ltd. Şti.nin sorumlu olduğu vekalet ücreti miktarı 1.854,91 TL olup bu miktarın hükümde açıkça belirtilmemesi ve yine yargılama giderlerinde bu davalının sorumlu olduğu 243,84 TL’nin hüküm fıkrasında açıkça yazılmaması hatalı olup bozma sebebi ise de; belirtilen yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, davacı lehine hükmedilen yargılama giderleri ve vekalet ücretine dair 10 ve 11 numaralı bentlerinin çıkartılarak yerlerine; “10-Davacının karşıladığı toplam 641,70 TL yargılama giderinin (Davalı ... İnşaat Ltd. Şti (bu davalı yönünden davanın kabul-red oranına göre) sadece 243,84 TL’sinden sorumlu olmak üzere) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 11-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen 32.600,12 TL üzerinden takdir edilen 4.890,02 TL vekalet ücretinin (Davalı ... İnşaat Ltd. Şti (bu davalı yönünden davanın kabul-red oranına göre) sadece 1.854,91 TL’sinden sorumlu olmak üzere) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,” bentlerinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde davalı ... İnşaat Ltd. Şti.'ye iadesine, 25.10.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.