TANIK ANLATIMLARIYLA DELİLLENDİRİLEN FAZLA ÇALIŞMALAR İÇİN KARİNEYE DAYALI OLARAK İNDİRİM UYGULANIR(BENZER KARAR VAR YUKARDA ÜSTÜNE KONUŞALIM DİYE YAZDIM )


Yazar: YARGITAY
01.11.2022 00:19:36
TANIK ANLATIMLARIYLA DELİLLENDİRİLEN FAZLA ÇALIŞMALAR İÇİN KARİNEYE DAYALI OLARAK İNDİRİM UYGULANIR(BENZER KARAR VAR YUKARDA ÜSTÜNE KONUŞALIM DİYE YAZDIM )

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11477 K. 2021/15845 T. 25.11.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11477 Karar No.: 2021/15845 Karar tarihi: 25.11.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı isteminin özeti: Davacı vekili, davacının, davalı (işyerinde) 01.05.2010 tarihinden itibaren belirsiz süreli ve sürekli iş sözleşmesi ile 5953 sayılı yasa kapsamında çalıştığını, fon olarak ... Bölge Müdürlüğüne bağlı ... ilinde baş muhabir pozisyonunda çalışmaktayken iş sözleşmesinin 05.01.2015 tarihinde feshedildiğini, davacının sendika üyesi olup işyerinde yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinden yararlandığını belirterek ödenmediğini iddia ettiği fazla çalışma ücreti, fazla çalışma ücreti %5 fazlalığı, hafta tatili ücreti ve hafta tatili ücreti %5 fazlalığı alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, dava konusu alacakların gerçekte belirlenebilir alacaklar olduğundan belirsiz alacak davasına konu edilemeyeceğini bu nedenle davanın hukuki yarar yokluğundan reddi gerektiğini, davacının fazla mesai alacaklarının bulunmadığını, hafta tatilleri çalışmasının da bulunmadığını fazla mesai ve hafta tatili alacaklarını kabul etmediklerinden bu alacakların ferileri olan %5 fazlalıklara ilişkin talepleri de kabul etmediklerini, kabul anlamına gelmemekle birlikte hesaplama yapılacaksa dahi hak kazanma ve dava açma arasında geçen sürenin uzunluğu dikkate alınarak bu alacaklardan %95 ile %98 arasında indirim yapılması gerektiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir. Mahkemesi Kararının Özeti: Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen 14.07.2017 tarih,2015/496 esas - 2017/288 karar sayılı karara karşı davacı ve davalı tarafça istinaf kanun yoluna başvurulmuş, Bölge Adliye Mahkemesince,16.10.2018 tarih , 2017/4422 esas - 2018/2697 karar sayılı ilam ile İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, tarafların istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili temyiz başvurusunda bulunmuştur. Dairemizin 21.12.2020 tarih, 2020/4387 esas - 2020/19211 karar sayılı ilamı ile Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılarak İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına, Sayfa 1/2 dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesince bozmaya uyularak devam edilen yargılama sonunda yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Mahkeme kararına karşı, davacı vekili ve davalı vekili temyiz başvurusunda bulunmuştur. Gerekçe: 1- Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2- Hükmüne uyulan bozma ilamında davacı işçinin ...’da çalıştığı dönem için fazla çalışma yapıldığı ve hafta tatili günlerinde çalışıldığı iddiasını ispatlanamadığı vurgulanarak sadece bu dönem bakımından fazla çalışma ve hafta tatili alacağı talebinin reddi gerektiğine işaret edildiği halde Dairemiz bozması hatalı yorumlanarak davalı tanıklarının beyanları esas alınarak hesaplanan ... çalışma dönemine ilişkin fazla çalışma alacağı talebinin reddi hatalıdır. Mahkemece yapılacak iş fazla çalışma alacağı talebi bakımından ... dönemi için haftada 5 saatlik fazla çalışma yapıldığı kabulü ile hesaplanan 15.042,21 TL’nin ispat tanığa dayandığı için önceki kararda olduğu gibi %30 indirime tabi tutularak 10.529,54 TL olarak kabul etmektir. 3- Hükmüne uyulan bozma ilamında da işaret edildiği gibi davacı işçi ... dönemi çalışması bakımından fazla çalışma yapıldığı ve hafta tatili günlerinde çalışıldığı iddiasını ispat edemediğinden Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından bağımsız olarak anılan dönem için %5 fazlalık talebi bakımından da haksızdır. Açıklanan sebeple kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine ücreti vekalete esas red miktarı belirlenirken ... dönemi fazla çalışma ve hafta tatili alacak talebi ile bunların % 5 fazlalıklarına ilişkin talepler birlikte değerlendirilmelidir. Buna göre, Mahkemece yapılacak iş ... dönemi hafta tatili alacak talebi olan 13.644,05 TL ile hafta tatili %5 fazlalığı talebi olan 68.346,26 TL ve yine ... dönemi fazla çalışma alacak talebi olan 17.881,06 ile bu miktara tekabül eden 96.931,38 TL %5 fazlalık olmak üzere toplam 196.802,75 TL red üzerinden hesaplanacak nispi ücreti vekalete hükmedilmesi gerekirken maktu ücreti vekalete hükmedilmesi hatalıdır. SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.11.2021 gününde oybirliği ile karar verildi.