Tanık Beyanları Dikkate Alınmadan Kıdem Tazminatı Hesabına Esas Giydirilmiş Ücret Alacağına Karar Verilmesi Hatalıdır


Yazar: YARGITAY
21.09.2022 07:10:03
Tanık Beyanları Dikkate Alınmadan Kıdem Tazminatı Hesabına Esas Giydirilmiş Ücret Alacağına Karar Verilmesi Hatalıdır

Yargıtay 9. HD., E. 2021/7097 K. 2021/12272 T. 16.9.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/7097 Karar No.: 2021/12272 Karar tarihi: 16.09.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili ile feri müdahil vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili; müvekkilinin 01.12.2009 tarihinden itibaren asıl işveren ...Yapı Yatırım A.Ş.’nin Zincirlikuyu’daki ...Center projesinde kalıpçı ustası olarak çalıştığını, ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik bildirilmesi, sürekli fazla çalışma yaptırılması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, amirinin herkesin içinde aşağılayıcı sözler söylemesi üzerine, müvekkilin 12.06.2012 tarihinde iş akdini haklı nedenle feshettiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili; davacının alacaklarının zamanaşımına uğradığını, davacının ... Yapı End. ve Tic. A.Ş. çalışanı olduğunu, bu firmaya anahtar teslimi iş yaptırdıklarını, işçilik alacaklarından kendilerinin sorumlu olmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece davanın husumet yokluğu nedeni ile reddine dair verilen karar Dairemizin 11.10.2016 tarih, 2016/15093 esas ve 2016/17646 karar sayılı ilamı ile bozulmuş, Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Kararı davalı vekili ile feri müdahil ... Yapı Endüstri ve Tic. A.Ş. vekili temyiz etmiştir. Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekili ile feri müdahil vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2-Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken giydirilmiş ücretin belirlenmesi noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Sayfa 1/2 Kural olarak ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü işçidedir. Giydirilmiş ücretin tespitinde, 4857 sayılı Kanun'un 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler dikkate alınır. Somut olayda; davacı dava dilekçesinde, işyerinde 130,00 TL tutarında yol yardımı bulunduğunu iddia etmiş, hükme esas alınan bilirkişi raporunda giydirilmiş ücret belirlenirken olduğu iddia edilen yol yardımına ilişkin tutar da işçinin kabul edilen ücretine eklenmiştir. 03.06.2015 tarihli celsede dinlenen davacı tanığı ...’ın “servis veya yol ücreti yoktur”, yine aynı celsede dinlenen davacı tanığı ...’nin ise “yol servis ücreti verilmez” şeklindeki beyanları dikkate alındığında davacının kıdem tazminatı hesabına esas giydirilmiş ücretinin tespiti noktasında işverence uygulanan bir yol yardımı bulunduğunun kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 16/09/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verild.


Etiketler: alacak davası, iş mahkemesi, feri müdahil, ücretin eksik bildirilmesi, sürekli fazla mesai yaptırılması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, aşağılayıcı sözler, işçilik alacakları, haklı nedenle fesih, prim, yakacak yardımı, aydınlatma yardımı, kira yard