TAVAN KIDEM TAZMİNATINI AŞAR MAHİYETTE YAPILAN HESAPLAMALAR BOZMA SEBEBİDİR


Yazar: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
04.10.2023 11:31:57
TAVAN KIDEM TAZMİNATINI AŞAR MAHİYETTE YAPILAN HESAPLAMALAR BOZMA SEBEBİDİR

 

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/29177 E. 2020/5566 K. 03.06.2020 T.

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının davalı işyerinde 23.02.2009-22.08.2012 tarihleri arasında çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru olarak çalıştığını, iş akdine işverence haksız olarak son verilmesine rağmen fesih sonrası hak ettiği alacakların ödenmediğini belirterek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti, hafta tatili ve genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti alacağı taleplerinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının iddilarının yerinde olmadığını beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılara davanın kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Kıdem tazminatı hususunda uygulanmasına devam olunan 1475 sayılı İş Kanu’nun 14. maddesinde “... toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. “hükmüne yer verilmiş olup bu hükümle kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl belirlenen tavan miktarın dikkate alınması zorunlu kılınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili bu düzenleme kamu düzeni ile ilgili olup resen gözetilmesi gerekmektedir.
Somut olayda, davacının kıdem tazimatı miktarı tespit edilirken davacının tazminata esas ücreti dosya arasına sunulan bordrolara göre 6.113,40 TL olarak tespit edilmiş olup bu miktarın aktin feshi tarihi olan 22.08.2012 tarihinde geçerli olan tavan kıdem tazminatı miktarını aştığı anlaşılmıştır. Yukarıda izah edildiği üzere emredici nitelikte olan tavan kıdem tazminatını aşar mahiyette yapılan hesaplamaya itibar ile davacının kıdem tazminatının hüküm altına alınması hatalı olup bozma sebebidir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.