ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLMADAN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTENEBİLİR


Yazar: Yargıtay 9.Hukuk Dairesi
28.11.2023 11:18:07
ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLMADAN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTENEBİLİR

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2023/12303 E. 2023/11742 K. 11.09.2023 T.

Taraflar arasında İlk Derece Mahkemesinde görülen ve istinaf incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Dairece ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi kararının kaldırılmasına ve İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesince bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararı davalı İncirbel ... Galerisi Gıda Taş. İnsan Kayn. İnş. Eğitim Hizm. Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. (İncirbel ... Şirketi) vekili ve davalı ... (Belediye) vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının davalılara ait işyerinde 08.08.2014 tarihinden ... sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği 31.10.2017 tarihine kadar, en son net 3.650,00 TL ücret ile sorumlu - şef olarak çalıştığını, davacının işe başladığı günden beri farklı alt işveren şirketler nezdinde Belediyenin sosyal tesisinde aralıksız olarak çalıştığını, firmalar değişmesine rağmen davacının hizmetinin aralıksız devam ettiğini, ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek fazla çalışma, hafta tatili, ... bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
1. Davalı ... vekili cevap dilekçesinde; husumet itirazında bulunduklarını, müvekkilinin asıl işveren olmadığını, davacının ... sözleşmesinin geçici süreli ... sözleşmesi olduğunu, davacının iddialarının asılsız olduğunu, davacının İncirliova Belediyesinde hak ve alacaklarının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

2. Davalı İncirbel ... Şirketi vekili cevap dilekçesinde; davacının iddialarının dayanağı olmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin 13.12.2019 tarihli ve 2017/482 Esas, 2019/706 Karar sayılı kararı ile; davacı üst düzey yönetici olduğundan fazla çalışma ücreti talebinin reddine, ancak üst düzey yönetici olmanın, hafta tatili ile ... bayram ve genel tatil ücreti alacaklarını talep etmesine engel oluşturmadığı gerekçesiyle hafta tatili ile ... bayram ve genel tatil ücreti taleplerinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. Gerekçe ve Sonuç
... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 10.03.2022 tarihli ve 2020/351 Esas, 2022/525 Karar sayılı kararı ile; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle dinlenen taraf tanık beyanları ile davacının yaptığı işin niteliğine göre İlk Derece Mahkemesi kararında bir hata görülmediği gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ
A. Bozma Kararı
1. Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

2. Dairemizin 30.05.2022 tarihli ve 2022/5778 Esas, 2022/6739 Karar sayılı ilâmı ile; dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının davalı işyerinde 08.08.2014-31.10.2017 tarihleri arasında çalıştığı, 14.07.2016 tarihli karar defterine göre davacının şirket müdürü olarak yetkilendirildiği ve kendisine şirketi temsil yetkisi verilerek bir çok konuda şirket adına işlem yapmaya yetkili kılındığı, dinlenen tanık beyanlarına göre davacının emir ve talimatları Belediye yetkililerinden aldığı, kendisine şirket müdürlüğü görevi verilen 14.07.2016 tarihine kadar, davacı işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceği, bu delil durumu karşısında, davacının fazla çalışma alacağı bulunup bulunmadığının 08.08.2014-14.07.2016 tarihleri arasındaki dönem için değerlendirilmesi ve sonucuna göre hesaplanacak alacaktan yapılacak indirim hususu da gözetilerek talebin hüküm altına alınması yerine, fazla çalışma ücreti talebinin tamamen reddinin hatalı olduğu şeklindeki gerekçe ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.

B. İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uyularak Verilen Karar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; bozma ilâmı doğrultusunda yapılan yargılama sonucunda dinlenen tanık beyanları ve dosyada mevcut tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, davacı tarafça 08.08.2014-14.07.2016 tarihleri arasındaki dönem yönünden fazla çalışma yapıldığının ispatlandığı, davalılarca söz konusu döneme ilişkin fazla çalışma ücretinin ödendiğinin ise ispatlanamadığı, fazla çalışma iddiasının tanık beyanlarıyla ispat edildiği dikkate alınarak uygun bir indirim yapıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

VI. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalılar vekili ayrı ayrı temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
1. Davalı ... vekili temyiz dilekçesinde; parmak izi kayıtlarının esas alınmamasının hatalı olduğunu, davacının haftanın yedi günü çalışmadığını, yaz dönemlerinde çalıştığını ileri sürerek İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.

2. Davalı İncirbel ... Şirketi temyiz dilekçesinde; müvekkili Şirkete husumet yöneltilmesinin hatalı olduğunu, müvekkili Şirketin alt işveren sıfatı bulunmadığını, tüm sorumluluğun davalı Belediyede olduğunu, davacının tüm çalışma döneminde yüksek bir ücretle çalıştığını, sorumlu şef olduğunu, çalışma saatlerini kendisinin ayarladığını ve fazla çalışma ücreti talep hakkı bulunmadığını, eksik inceleme ile hüküm kurulduğunu, hafta tatili ile ... bayram ve genel tatil ücreti miktarlarının çok fazla olduğunu ileri sürerek İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Dosya içeriğine, bozmanın mahiyeti ve kapsamına göre taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının fazla çalışma ücreti alacağının bulunup bulunmadığı ve alacağın hesap yöntemi hususunda toplanmaktadır.

2. İlgili Hukuk
1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri.

2. 4857 sayılı ... Kanunu'nun 41 ve 63 üncü maddeleri.

3. Değerlendirme
1. Temyiz olunan nihai kararların bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen İlk Derece Mahkemesi kararının bozmaya uygun olduğu, kararda ve kararın gerekçesinde hukuk kurallarının somut olaya uygulanmasında bir isabetsizlik bulunmadığı, bozmaya uyulmakla karşı taraf yararına kazanılmış hak durumunu oluşturan yönlerin ise yeniden incelenmesinin hukukça mümkün olmadığı anlaşılmakla; temyiz dilekçelerinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VII. KARAR
Açıklanan sebeple;
Davalılar vekillerinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın ONANMASINA,

Aşağıda yazılı temyiz giderlerinin temyiz edenlere yükletilmesine,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine,

11.09.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.