UYUŞTURUCU MADDE ARANMASI SIRASINDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN KİŞİLERİN BULUNMAMASI ARAMAYI HUKUKA AYKIRI KILAR


Yazar: Yargıtay 10. Ceza Mahkemesi
29.08.2023 14:44:32
UYUŞTURUCU MADDE ARANMASI SIRASINDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN KİŞİLERİN BULUNMAMASI ARAMAYI HUKUKA AYKIRI KILAR

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2021/16106 E. 2023/2889 K. 30.03.2023 T.

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇ              : Uyuşturucu madde ticareti yapma

HÜKÜM        : İstinaf başvurusunun esastan reddi

İlk Derece Mahkemesince verilen hükme yönelik istinaf incelemesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (5271 sayılı Kanun) 286 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca temyiz edilebilir olduğu, 260 ıncı maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz edenin hükmü temyize hak ve yetkisinin bulunduğu, 291 inci maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz isteminin süresinde olduğu, 294 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz dilekçesinde temyiz sebeplerine yer verildiği, 298 inci maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz isteminin reddini gerektirir bir durumun bulunmadığı yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmiştir.

Sanık müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin, 7079 sayılı Kanun’un 94 üncü maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanun’un 299 uncu maddesinin birinci fıkrası gereği takdîren reddine karar verilmekle, gereği düşünüldü:

I. HUKUKİ SÜREÇ

A. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, 20.01.2021 tarihli ve 2020/106 Esas, 2021/22 Karar sayılı kararı ile sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (5237 sayılı Kanun) 188 inci maddesinin üçüncü fıkrası, dördüncü fıkrasının (a) bendi, 62 nci maddesi, 52 nci maddesinin ikinci fıkrası, 53 üncü maddesinin birinci, ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının ilk cümlesi ve 58 inci maddesi uyarınca 15 yıl hapis ve 50.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluklarına ve sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.

B. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin, 07.06.2021 tarihli ve 2021/1433 Esas, 2021/1677 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında İlk Derece Mahkemesince kurulan ve re'sen de istinafa tabi olan hükme yönelik sanık müdafiinin istinaf başvurusunun 5271 sayılı Kanun’un 280 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.

II. TEMYİZ SEBEPLERİ

Sanık müdafiinin temyiz sebepleri özetle;

Suçun unsurlarının oluşmadığına,

Yeterli delil bulunmadığına, beraat kararı verilmesi gerektiğine,

Bölge Adliye Mahkemesi kararının gerekçesiz olduğuna,

Eylemin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturacağına,

Arama kararının hukuka aykırı olduğuna,

Kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna,

İlişkindir.

III. OLAY VE OLGULAR

Temyizin kapsamına göre;

A. İlk Derece Mahkemesinin Kabulü

Sanığın ikameti ile işlettiği bakkal dükkanında uyuşturucu madde satışı yaptığı, uyuşturucu maddeleri ise annesi olan ve hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan verilen beraat kararı kesinleşen temyiz dışı sanık ...'ün ikametinde sakladığına dair alınan istihbari bilgi üzerine, Keşan Sulh Ceza Hâkimliği'nce usulune uygun verilen arama kararı neticesinde; sanığın ikametinde yapılan aramada 20 adet amfetamin ve MDMA etken maddesini içeren hap ile sanığın ikametinde bulunan ve sanığın kızı olup uyuşturucu madde ticareti suçundan açılan davada değişen suç vasfı ile suç delillerini gizleme suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen temyiz dışı sanık ...'ün üst aramasında 17 paket eroinin ele geçirildiği; temyiz dışı sanık ...'ün ikametine ait kömürlükte yapılan aramada ise 83 adet MDMA etken maddesini içeren haplar ve 144 parça 105,81 gr eroin ve 6- Mam içeren maddelerin ele geçirildiği olayda; sanık ve temyiz dışı sanıkların savunmaları, istihbari bilginin içeriği, sanığın aylık geliri ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın ikametinden, temyiz dışı sanık ...'ün üzerinden ve temyiz dışı sanık ...'ün ikametine ait kömürlükten ele geçen suç konusu uyuşturucu maddelerin tamamının sanığa ait olduğunun anlaşılması, ele geçen uyuştucu maddelerin çeşitliliği, satışa hazır vaziyette oluşları ve miktarlarının fazlalığı gözetildiğinde, sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği sabit görülerek mahkûmiyetine, suçun işleniş şekli, ele geçen uyuşturucu madde miktarı ve çeşitliliği göz önüne alınarak sanığın teşdiden cezalandırılmasına karar verilmiştir.

B. Bölge Adliye Mahkemesinin Kabulü

İlk Derece Mahkemesince kabul edilen olay ve olgular konusunda, Bölge Adliye Mahkemesince, isabetsizlik görülmediği gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

IV. GEREKÇE

Somut olayda, sanığın "Yeni Mescit Mahallesi Şehit Piyade Er ... .... Caddesi No:23 Keşan/Edirne" sayılı ikametinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve uyuşturucu maddeleri annesi olan ve hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen beraat kararı kesinleşen temyiz dışı sanık ...'ün "Yeni .... Mahallesi Huzur Sokak No:45 Keşan/Edirne" sayılı ikametinde sakladığına dair alınan istihbari bilgi üzerine, Keşan Sulh Ceza Hâkimliği'nin 17.02.2020 tarihli 2020/211 D.iş sayılı arama kararına istinaden sanığın belirtilen ikametinde yapılan aramada, amfetamin ve MDMA etken maddesini içeren haplar ile arama esnasında sanığın ikametinde bulunan ve sanığın kızı olan temyiz dışı sanık ...'ün üst aramasında eroinlerin ele geçirildiği; yine anılan hâkim kararına istinaden temyiz dışı sanık ...'ün bahsi geçen ikametine ait kömürlükte yapılan aramada, MDMA etken maddesini içeren haplar ile eroinlerin ele geçirildiği; her iki ikamet araması sırasında hazirun olarak kimsenin bulunmadığı, 5271 sayılı Kanun'un 119 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, "Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur." şeklinde düzenleme bulunduğu, dolayısıyla arama sırasında ihtiyar heyeti azalarından veya komşularından hiç kimsenin bulundurulmamış olmasının kanuna aykırılık teşkil ettiği ve delillerin sıhhatini şüpheli hale getiren bir durumun söz konusu olduğu, bu arama sonucu bulunan uyuşturucu madde hem "suçun maddî konusu" hem de "suçun delili" olup hukuka aykırı yöntemle elde edildiğinden hükme esas alınamayacağı, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 28.05.2015 tarih 2013/464 Esas 2015/132 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere dosyadaki hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen deliller değerlendirme dışı tutulduğunda sanığın mahkûmiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin başkaca delil de bulunmadığı gözetilmeden sanığın atılı suçtan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

V. KARAR

Gerekçe bölümünde açıklanan nedenle sanık müdafiinin temyiz istemi yerinde görüldüğünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin, 07.06.2021 tarihli ve 2021/1433 Esas, 2021/1677 Karar sayılı kararının 5271 sayılı Kanun’un 302 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, Tebliğname’ye aykırı olarak, oy birliğiyle BOZULMASINA,

Bozma nedenine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde salıverilmesinin sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,

Dava dosyasının, 5271 sayılı Kanun’un 304 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilâmının bir örneğinin ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,

03.2023 tarihinde karar verildi.