Yargıtay Tarafından Bozulan Hükmün Bozma Kapsamı Dışında Kalan Kısımları Kesinleşir Ve Usuli Kazanılmış Hak Oluşturur


Yazar: YARGITAY
12.09.2022 07:06:47
Yargıtay Tarafından Bozulan Hükmün Bozma Kapsamı Dışında Kalan Kısımları Kesinleşir Ve Usuli Kazanılmış Hak Oluşturur

Yargıtay 9. HD., E. 2021/617 K. 2021/4226 T. 18.2.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/617 Karar No.: 2021/4226 Karar tarihi: 18.02.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ile davalılardan Nizip Belediye Başkanlığı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının davalı Belediyede kesintisiz şekilde temizlik işçisi olarak çalıştığını ve iş sözleşmesini emeklilik sebebi ile feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin ücret alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı ... Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. vekili, davacının emekli olması nedeni ile kendi rızası ile işten ayrıldığını, hiçbir hak ve alacağının bulunmadığını, şirket açısından zamanaşımı itirazında bulunduklarını belirterek davanın reddini istemiş, diğer davalı şirket ve davalı Belediye cevap dilekçesi sunmamıştır. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararın davalılarca temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesi tarafından davalı Belediye ve davalı ... Elektronik Medikal Ltd. Şti.’nin tüm, davalı ... Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.’nin sair temyiz itirazlarının reddine karar verilerek, davalının davaya karşı ileri sürdüğü zamanaşımı defin dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir. Bozmaya uyan Mahkemece, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarına yönelik dava terfik edilerek başka bir esasa kaydedilmiş ve somut dosya üzerinden kıdem tazminatı ile yıllık alacakları yönünden davanın belirsiz alacak davası olarak açılamayacağı gerekçesiyle usulden reddine karar verilmiştir. Kararın davacı tarafça temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi tarafından sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiş, bozmaya uyulmakla taraflar lehine usuli kazanılmış hak oluştuğu ve Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesi tarafından davanın belirsiz alacak davası olarak açılabileceği kabul edilerek sadece davaya karşı zamanaşımı defin dikkate alınması hususunda bozma yapıldığı belirtilerek, Sayfa 1/2 bozmaya uygun karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Bozmaya uyan Mahkemece, tefrik edilen dava tekrar somut dava ile birleştirilmiş ve dava konusu fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacakları yönünden davaya karşı zamanaşımı defi dikkate alınarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz Başvurusu: Kararı davacı vekili ve davalılardan Nizip Belediye Başkanlığı vekili temyiz etmiştir. Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve bozma ile kesinleşen ve karşı taraf yararına kazanılmış hak durumunu oluşturan yönlerin yeniden incelenmesine hukukça ve yasaca cevaz bulunmamasına göre, davalı Belediyenin tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda (keza mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda) "usuli kazanılmış hak" kavramına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu kurum, davaların uzamasını önlemek, hukuki alanda istikrar sağlamak ve kararlara karşı genel güvenin sarsılmasını önlemek amacıyla Yargıtay uygulamaları ile geliştirilmiş, öğretide kabul görmüş ve usul hukukunun vazgeçilmez, ana ilkelerinden biri haline gelmiştir. Anlam itibariyle, bir davada, mahkemenin ya da tarafların yapmış olduğu bir usul işlemi ile taraflardan biri lehine doğmuş ve kendisine uyulması zorunlu olan hakkı ifade etmektedir. Mahkemenin, Yargıtay’ın bozma kararına uyması ile bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usuli kazanılmış hak doğabileceği gibi, bazı konuların bozma kararı kapsamı dışında kalması yolu ile de usuli kazanılmış hak gerçekleşebilir. (Yargıtay İBK 9.5.1960 tarih 21/9, RG. 28.6.1960-10537) Hükmün bir kısmının bozma kapsamı dışında bırakılmasının amacı bu kısımların doğru olduğunu belirlemek, bozmanın sınırlarını çizmek ve bu şekilde usulü kazanılmış hakları oluşturup, korumaktır. Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün bozma kararının kapsamı dışında kalmış olan kısımları kesinleşir. Kesinleşmiş bu kısımlar, lehine olan taraf yararına usuli kazanılmış hak oluşturur (04.02.1959 gün ve 13/5 sayılı YİBK). Somut olayda; Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesi tarafından davalı Belediye ve davalı ... Elektronik Medikal Ltd. Şti.’nin tüm temyiz itirazları reddedilmiş ve davalı ... Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.’nin temyizi yönünden davaya karşı ileri sürdüğü zamanaşımı defin dikkate alınması gerektiği belirtilerek hüküm bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyulmakla taraflar lehine usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Bu durumda, bozmaya uygun şekilde sadece davalı ... Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. lehine davaya karşı zamanaşımı defi dikkate alınarak hüküm kurulmalı, temyiz talepleri reddedilen diğer davalılar yönünden ise bozma öncesi gibi karar verilmelidir. Davacı lehine oluşan usuli kazanılmış hak dikkate alınmadan, zamanaşımı defin tüm davalılar yönünden dikkate alınması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 18.02.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Etiketler: iş sözleşmesi,emeklilik sebebi fesih,zamanaşımı ititrazı,kıdem tazminatı,yıllık alacak,genel tatil ücreti alacağı,hafta tatili alacağı,davanın tefrik edilmesi,usuli kazanılmış hak,