YARGITAY TARAFINDAN BOZULAN HÜKMÜN BOZMA KARARI DIŞINDA KALAN KISIMLARI KESİNLEŞİR VE LEHİNE OLAN TARAF YARARINA KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURUR


Yazar: YARGITAY
04.11.2022 08:12:49
YARGITAY TARAFINDAN BOZULAN HÜKMÜN BOZMA KARARI DIŞINDA KALAN KISIMLARI KESİNLEŞİR VE LEHİNE OLAN TARAF YARARINA KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURUR

Yargıtay 9. HD., E. 2021/11758 K. 2021/16074 T. 2.12.2021 T.C. Yargıtay Başkanlığı - 9. Hukuk Dairesi Esas No.: 2021/11758 Karar No.: 2021/16074 Karar tarihi: 02.12.2021 Belgeyi Lexpera’da Görüntüle MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin 6111 sayılı Kanun gereği davalı Bakanlığa bağlı kuruma nakledildiğini, davalı Bakanlığa ait işyerinde yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesine taraf sendikaya üye olduğu halde söz konusu Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan bir kısım alacaklarının ödenmediğini beyanla Toplu İş Sözleşmesi farkı alacağı, ikramiye ve ilave tediye, hizmet zammı, sosyal yardım, yol yardımı, yemek yardımı, meslek tazminatı alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı ... vekili, davacının İmamoğlu Belediyesinde görev yaparken 6111 sayılı Kanun'un 166. maddesi uyarınca yerel yönetimlerdeki norm kadro fazlası işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması çerçevesinde ...'na nakledildiğini, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına üye olduğunu, söz konusu sendika ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşçileri Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri doğrultusunda mali haklarının eksiksiz olarak ödendiğini beyanla davanın reddini savunmuştur. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, 15.06.2016 tarihli karar ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesinin 2017/4218 esas, 2018/3765 karar sayılı ilamında davacının devirden önce çalıştığı dava dışı İmamoğlu Belediyesinde 01.01.2011-31.12.2012 tarihleri arası yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinden faydalanıp faydalanmadığının araştırılarak hesaplamaların bu araştırma neticesinde varılacak sonuca göre yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Bozma kararına uyan mahkeme tarafından davacının devirden önce çalıştığı dava dışı İmamoğlu Belediyesinde 01.01.2011-31.12.2012 tarihleri arası yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinden faydalandığı tespitiyle yapılan hesaplamalar doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Sayfa 1/2 Karar süresinde taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Gerekçe: 1- Dosyadaki yazılara, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve kararın bozmaya uygun olmasına göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2-Bilindiği üzere; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda (keza mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda) "usuli kazanılmış hak" kavramına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu kurum, davaların uzamasını önlemek, hukuki alanda istikrar sağlamak ve kararlara karşı genel güvenin sarsılmasını önlemek amacıyla Yargıtay uygulamaları ile geliştirilmiş, öğretide kabul görmüş ve usul hukukunun vazgeçilmez, ana ilkelerinden biri haline gelmiştir. Anlam itibariyle, bir davada, mahkemenin ya da tarafların yapmış olduğu bir usul işlemi ile taraflardan biri lehine doğmuş ve kendisine uyulması zorunlu olan hakkı ifade etmektedir. Mahkemenin, Yargıtay’ın bozma kararına uyması ile bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usuli kazanılmış hak doğabileceği gibi, bazı konuların bozma kararı kapsamı dışında kalması yolu ile de usuli kazanılmış hak gerçekleşebilir. (Yargıtay İBK 9.5.1960 tarih 21/9, RG. 28.6.1960-10537) Hükmün bir kısmının bozma kapsamı dışında bırakılmasının amacı bu kısımların doğru olduğunu belirlemek, bozmanın sınırlarını çizmek ve bu şekilde usulü kazanılmış hakları oluşturup, korumaktır. Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün bozma kararının kapsamı dışında kalmış olan kısımları kesinleşir. Kesinleşmiş bu kısımlar, lehine olan taraf yararına usuli kazanılmış hak oluşturur (04.02.1959 gün ve 13/5 sayılı YİBK). Somut uyuşmazlıkta; yerel mahkemece verilen 15.06.2016 tarihli, bozma öncesi kararın yalnız davalı vekilince temyiz edildiği ve bunun üzerine bozma ilamı oluşturulduğu gözetildiğinde bozma öncesi 3.374,63 TL yemek ücreti alacağına hükmedilmişken bozma sonrası verilen kararda 3.445,25 TL yemek ücreti alacağına hükmedilmesi, davalı lehine oluşmuş miktar yönünden usuli kazanılmış hakkın ihlali niteliğinde olup kararın bir defa daha bozulması gerekmiştir. 3-Kabule göre de davalı ...’nın harçtan muaf olduğu gözetilmeyerek harç yükletilmesi ve yatırılmış harcın diğer yargılama giderlerine katılıp oranlanmaması gerekirken kabul red oranına göre paylaştırılması hatalıdır. Sonuç: Temyiz olunan kararın açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacı tarafa iadesine, 02.12.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.