YOKSULLUK NAFAKASI BOŞANMANIN FERİ NİTELİĞİNDEDİR


Yazar: YARGITAY
03.01.2023 09:47:36
YOKSULLUK NAFAKASI BOŞANMANIN FERİ NİTELİĞİNDEDİR

T.C. Y A R G I T A Y 2. Hukuk Dairesi ESAS NO: KARAR NO: 2022/4796 2022/6769

TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece; "davacı tarafından açılan boşanma davasının reddine, davalı kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakasına karar verilmiştir. Verilen karar davacı erkek tarafından tüm yönlerden istinaf edilmekle, bölge adliye mahkemesince erkeğin istinaf itirazları esastan reddedilmiştir. Karar davacı erkek tarafından tüm yönlerden temyiz edilmiştir. Her ne kadar bölge adliye mahkemesince; "erkeğin istinaf başvuru dilekçesinde davalı yararına hükmedilen tedbir ve yoksulluk nafakasına yönelik bir istinaf başvurusunun bulunmadığı"ndan bahisle itirazların esastan reddine karar verilmiş ise de, erkeğin davanın reddine yönelik olan istinaf dilekçesindeki beyanları, içeriği itibariyle nafakaları da kapsamaktadır. Buna göre bölge adliye mahkemesince tedbir ve yoksulluk nafakasına ilişkin itirazın incelenmesi gerekirken "istinaf başvurusunun bulunmadığı"ndan bahisle itirazların esastan reddine karar verilmiş olması hatalı görülmekle bozmayı gerektirmiştir. Diğer taraftan Yargıtay tarafların ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp kanunun açık hükmüne aykırılık gördüğü diğer hususları da inceleyebilir (HMK. Mad. 369/1). TMK'nun 175. maddesi boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir hükmüne amirdir. Yoksulluk nafakası kanunun emredici düzenlemesi ile boşanmanın ferisi olarak belirlenmiş olup, boşanma talebi reddedilen davacı aleyhine yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. 05.07.2022 (Salı) Başkan Üye Üye Üye Üye Ömer Uğur Gençcan A. Albayrak Doğan Rıza Sarıtaş Çetin Durak Hatıran Alper